Informácie pre zákazníka - reklamačný poriadok a záruka vrátenia peňazí


Reklamačný poriadok vydaný firmou Sakypaky s.r.o. (Ďalej len "predávajúci")

slúži na zabezpečenie správneho postupu pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií vád spotrebného tovaru. Bol vypracovaný v zmysle zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákona v platnom znení a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj. Dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba trvá 24 mesiacov pre koncového užívateľa s výnimkou určitých položiek predávaného so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný a pod.). Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť, pričom dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na faktúre. Záručná doba sa teda skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadnej predĺženej lehoty.

V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom alebo Obchodným zákonníkom s prihliadnutím k reklamačnému poriadku predávajúceho. U predĺženej lehoty sa reklamácia riadi výhradne podmienkami predávajúceho.

V záručnej dobe presahujúcej dĺžku zákonnej záručnej doby, nemožno žiadať o výmenu výrobku alebo odstúpenie od zmluvy.

povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru ho prehliadnuť a oznámiť predávajúcemu prípadné zistené vady. Zistené chyby oznámi kupujúci predávajúcemu buď e-mailom na adresu info@sakypaky.cz alebo písomne ​​na adresu firmy Sakypaky s.r.o., Lazecká 393 / 70/a, 779 00 Olomouc - Lazce.

Vo svojom oznámení musí kupujúci uviesť, aké vady boli u zakúpeného tovaru zistené. Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci predávajúcemu zaslal alebo predložil všetky listiny, ktoré mu boli odovzdané predávajúcim v rámci vybavenia objednávky reklamovaného tovaru, teda napríklad faktúru, záručný list a iné. Ďalej je nutné, aby kupujúci v prípade, že predávajúcemu vracia chybný tovar, ho vrátil kompletný tak, ako ho prevzal od predávajúceho.

povinnosti predávajúceho

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní a vyrozumie o tom kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Predávajúci bez zbytočného odkladu po obdržaní reklamácie a reklamovaného tovaru reklamáciu vybaví alebo podá kupujúcemu správu o priebehu vybavovania jeho reklamácie.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania a neodbornej montáže produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu (spotrebiteľovi) za to, že predávaná vec je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Pokiaľ nie je vec pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Nie je takýto postup možný (ak nemožno splniť kupujúceho požiadavku) môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu 6 mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ sa nepreukáže opak alebo to neodporuje povahe veci. Zhoda s kúpnou zmluvou je upravená ust § 616 ObčZ. Pri výskyte odstrániteľnej vady má kupujúci nárok na jej odstránenie bez zbytočného odkladu. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu súčasti.Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo môže od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak sa jedná síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné objavenie sa vady po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať (v praxi sa tretia rovnaká chyba či štvrtá vada akákoľvek považuje za dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby ako v prípade neodstrániteľnej chyby). Pokiaľ sa jedná o iné vady neodstrániteľné a ak nepožaduje kupujúci výmenu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť. Práva a povinnosti zo  zodpovednosti za vady pri predaji tovaru vyplývajú najmä z ust § 619 až 627 ObčZ.

Záruka vrátenia kúpnej ceny

Internetový obchod sakypaky.cz poskytuje možnosť vrátenia tovaru do 14 dní od prevzatia objednávky bez udania dôvodu so zárukou vrátenia kúpnej ceny.

Podmienky pre vrátenie kúpnej ceny:

tovar musí byť odoslaný najneskôr do 14 dní od obdržania tovaru.

tovar musí byť v neporušený, originálne zabalený a nepoužitý. Tovar je možné zaslať aj v inom ako originálnom obale, ak je tovar v tomto obale dostatočne chránený.

zásielka musí obsahovať doklad o zaplatení.

balíky zasielajte bežnou balíkovou poštou (môžete balík poistiť). Balíky zaslané na dobierku nebudú prijaté.

 

Reklamáciu .. prípadne vrátený tovar zasielajte na:

SAKYPAKY s.r.o.

Lazecká 393 / 70/a, 779 00 Olomouc - Lazce

e-mail: info@sakypaky.cz

Telefón: +420 776 710 132

Osoba zodpovedná za riešenie reklamácií: Ing. Miriam Macků

 

Firma SAKYPAKY s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok bez udania dôvodu. Na už uzavretú kúpnu zmluvu sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase jej uzavretia.

Více než 30letá tradice naší dílny

Nový život pre staré vaky