Poučenie o práve odstúpenia od zmluvy

Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

 

A to v lehote 14-teho dňa nasledujúceho po dni:

a) keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete tovar (v prípade uzavretia kúpnej zmluvy), alebo

b) keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete poslednú dodávku tovaru (v prípade uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí).

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať firmu Sakypaky s.r.o., a to napr. Na adrese uvedenej v kontaktoch formou listu alebo e-mailom na adresu info@sakypaky.cz.

K vráteniu tovaru môžete použiť priložený vzorový formulár návratky, nie je to však Vašou povinnosťou.

 

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný).

Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili (a) pri pôvodnej transakcii, ak ste výslovne neurčil (a) inak. V žiadnom prípade Vám nevzniknú ďalšie náklady.

Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru.

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlite späť na adresu uvedenú nižšie. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní.

 

Náklady spojené s vrátením tovaru:

Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.

 

Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru:

Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastností tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Adresa pre vrátenie tovaru:

Sakypaky s.r.o., Kyselovská 118, 783 01 Olomouc - Slavonín, Česká Republika

Osoba kompetentní k prevzatiu: Ing. Miriam Macků

Telefónny kontakt: +420 776 710 132

e-mail: info@sakypaky.cz

Více než 30letá tradice naší dílny

Nový život pre staré vaky